آیا پس از خرید نصب را پشتیبانی پی سی تمپلیت انجام میدهد ؟

بله نصب به صورت رایگان توسط تیم پشتیبان انجام میشود.