خدمات پشتیبانی محصول خریداری شده برای چند دامنه میباشد ؟

خدمات پشتیبانی شامل یک دامنه است.